5 dywizjon taborów

/ 72 odpowiedzi / 35 zdjęć

Szanowni Koledzy, gdze mogę znaleść materiały, informację na temat 5dt w Bochni.

Interesuje mnie rok 1934


zylkos


Kierownicze organa Wojsk Taborowych 1918-1921

Pierwsze kierownicze organa Wojsk Taborowych i służby remontu Wojska Polskiego zorganizowane zostały 10 grudnia 1918 r. w strukturze Ministerstwa Spraw Wojskowych. W Departamencie I Mobilizacyjno-Organizacyjnym powstała wówczas Sekcja Remontu z szefem płk. Stefanem Suszyńskim, natomiast w Departamencie IV Gospodarczym utworzono Sekcję Taborów (Materiałów Trenowych) z szefem mjr. Aureliuszem Passella.

9 marca 1919 r. nastąpił szczegółowy rozdział kompetencji pomiędzy Ministerstwem Spraw Wojskowych, a Naczelnym Dowództwem WP. Naczelnemu Dowództwu WP podlegały wszystkie dowództwa, formacje i zakłady położone na obszarze wojennym, a Ministerstwu Spraw Wojskowych – wszystkie pozostałe instytucje i jednostki wojskowe. Następnego dnia ziemie polskie zostały podzielone na obszar wojenny i kraj.

(2012/04/12 15:48)

zylkos


 Powyższe zarządzenia sankcjonowały funkcjonowanie równorzędnych komórek organizacyjnych w Sztabie Generalnym WP i Ministerstwie Spraw Wojskowych. W tym pierwszym, w dniu 4 lutego 1919 r. utworzone zostało Kwatermistrzostwo Naczelnego Dowództwa, a w jego składzie Referat Taborowy. 13 lutego 1919 r. z połączenia Kwatermistrzostwa z Oddziałem IV Technicznym i Oddziałem V Demobilizacyjnym SG WP zorganizowany został Oddział IV Kwatermistrzowski Naczelnego Dowództwa WP, który pełnił funkcję Głównego Kwatermistrzostwa przy NDWP. W oddziale tym funkcjonowała Sekcja Taborowo-Weterynaryjna. 11 maja 1919 r., w wyniku przeprowadzonej reorganizacji ND WP w Oddziale IV z dotychczasowej Sekcji Taborowo-Weterynaryjnej utworzono dwie odrębne komórki:

 • Sekcję 6 Taborów i Koni – ppor. Antoni Chocieszyński,
 • Sekcję 8 Weterynaryjną – mjr Maksymilian Kowalewski.
(2012/04/12 15:49)

zylkos


W lutym 1920 r. Oddział IV Kwatermistrzowski przekształcony został w Oddział IV Etapowy. W składzie Oddziału IV Etapowego pozostała Sekcja Taborów i Koni – mjr Artur Rössner.

25 kwietnia 1919 r. w M.S.Wojsk. zdecydowano się utworzyć nową komórkę organizacyjną – Departament XI dla Spraw Koni i Taborów. W jego skład weszły sekcje: Remontu i Weterynaryjna (wydzielone z Departamentu I Mobilizacyjno-Organizacyjnego) oraz Taborowa (wydzielona z Departamentu IV Gospodarczego). 14 czerwca 1914 r. zmieniony został numer departamentu z XI na VIII.

(2012/04/12 15:50)

zylkos


Struktura organizacyjna i obsada personalna Departament XI dla Spraw Koni i Taborów:

 • szef – gen. ppor. Zygmunt Łempicki
 • zastępca szefa – płk Stefan Suszyński
 • Sekcja I Remontu – płk Stefan Suszyński
 • Sekcja II Taborowa – mjr Aureliusz Passella
 • Sekcja III Weterynaryjna – ppłk Józef Gabriel Malewski
(2012/04/12 15:52)

zylkos


 20 maja 1919 r. powołano do życia Inspektorat Wojsk Taborowych. Na stanowisko inspektora wojsk taborowych wyznaczony został mjr Aureliusz Passela. Podlegał on II wiceministrowi spraw wojskowych, posiadał uprawienia dyscyplinarne dowódcy brygady i kompetencje zbliżone do generalnych inspektorów. Podlegało mu:

 • Dowództwo Szkół Taborowych
  • Szkoła Podchorążych Wojsk Taborowych w Warszawie,
  • Szkoła Podoficerska Wojsk Taborowych w Warszawie.
(2012/04/12 15:54)

zylkos


 Również 20 maja 1919 r. Sekcja III Weterynaryjna wyłączona została z Departamentu XI i podporządkowana bezpośrednio ministrowi spraw wojskowych.

1 marca 1920 r. weszła w życie nowa organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych zgodnie, z którą między innymi:

(2012/04/12 15:55)

zylkos


 • Departament VIII dla Spraw Koni i Taborów przeformowany został w Departament IV Koni,
 • utworzony został Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych
 • Sekcja I Remontu włączona została do Departamentu IV jako Sekcja I Remontu,
 • Sekcja II Taborowa włączona została do Departamentu I Broni Głównych i Wojsk Taborowych jako Sekcja IV Taborowa
 • Sekcja Weterynaryjna włączona została do Departamentu IV jako Sekcja II Weterynaryjna,
 • Inspektorat Wojsk Taborowych włączony został do Departamentu I Broni Głównych i Wojsk Taborowych.
(2012/04/12 15:56)

zylkos


Struktura organizacyjna i obsada personalna Departamentu IV Spraw Koni:

 • szef – gen. ppor. Aleksander Pajewski
 • Sekcja I Remontu
  • szef – ppłk kaw. Władysław Oksza-Orzechowski (do 13 IV 1920)
  • szef – ppłk kaw. August Brochwicz-Donimirski (od 13 IV 1920)
 • Sekcja II Weterynaryjna – płk Józef Gabriel Malewski

Szefem Sekcji IV Taborowej mianowany został płk Aureliusz Passella.

W lutym 1920 r. zlikwidowany został Inspektorat Wojsk Taborowych

(2012/04/12 15:58)

zylkos


 W okresie od 13 listopada 1920 r. do 1 kwietnia 1921 r. w Ministerstwie Spraw Wojskowych funkcjonowała Ekspozytura M.S.Wojsk. dla Spraw Demobilizacji frontu. W jej składzie znajdował się Oddział IV z Sekcją Taborów i Koni. Po zakończeniu prac demobilizacyjnych personel Sekcji Taborów i Koni włączono do Departamentu I Broni Głównych i Wojsk Taborowych. (2012/04/12 15:59)

zylkos


Obsada personalna Wojsk Taborowych w 1920 r.

Poniżej przedstawiam obsadę personalną nietórych stanowisk służbowych w Wojskach Taborowych (obok nazwiska, w nawiasach,  pochodzenie oficera: LP – Legiony Polskie 1914-1918, CK – Cesarska i Królewska Armia, AR – Armia Imperium Rosyjskiego, AN – Armia Cesarstwa Niemieckiego)

(2012/04/12 16:02)

zylkos


 • p.o. szefa Sekcji IV Taborowej Departamentu I Broni Głównych i Wojsk Taborowych – płk tab. Aureliusz Passella (LP) od 14 IV 1920 r.
 • dowódca Taborów DOG Poznań – płk tab. Wiktor Raczyński (CK)
 • dowódca Taborów DOG Pomorze – mjr tab. Wincenty Kluska (CK)
 • dowódca Taborów DOG Lwów – mjr tab. Julian Padiak (CK)
 • dowódca byłego Szwadronu Zapasowego Taborów – płk tab. Feliks Schlarb (CK)
 • płk tab. Feliks Siarkiewicz (CK)
 • 1 Szwadron Zapasowy Taborów w Warszawie – mjr tab. Edmund Schäffer (CK)
 • 2 Szwadron Zapasowy Taborów – ppłk Edward Terlecki (LP)
 • 3 Szwadron Zapasowy Taborów w Kielcach
 • 3 Szwadron Zapasowy Taborów w Grodnie – kpt. art. / mjr tab. Jan Kostrzewski (CK)
 • 4 Szwadron Zapasowy Taborów w Łodzi – ppłk tab. Witold Płatuski (CK)
 • 5 Szwadron Zapasowy Taborów w Krakowie – mjr tab. Alfred Uleniecki (CK)
 • 6 Szwadron Zapasowy Taborów w Przemyślu
 • 7 Szwadron Zapasowy Taborów w Poznaniu
  • rtm. tab. Nicefor Siciński
 • 9 Szwadron Zapasowy Taborów w Grodnie – kpt. art. / mjr tab. Jan Kostrzewski (CK)
(2012/04/12 16:03)

zylkos


 • Dowództwo Szkół Taborowych
  • dowódca Szkoły Podchorążych Taborowych – mjr tab. Erwin Rössner
  • Szkoła Podoficerów Taborowych
 • dowódca Kolumny Przewozowej Nr 1 – ?
 • dowódca Kolumny Przewozowej Nr 2 w Warszawie – ppor. tab. Leopold Dębski
 • dowódca Kolumny Przewozowej Nr 3 – ?
 • dowódca Głównej Składnicy (Zbiornicy) Taborowej M.S.Wojsk. w Tarnowie – ppłk Władysław Kicki
 • dowódca Stacji Odpoczynku dla Koni w Chodorowie – płk Kazimierz Łączyński
 • Stacja Odpoczynku dla Koni w Radymnie
 • Wojskowa Fabryka Wozów w Krakowie-Grzegórzkach
 • Wojskowa Fabryka Wozów w Kielcach
 • komendant Wojskowej Fabryki Wozów we Lwowie – por. Karol Gruszecki
 • Dowództwo Taborów przy Dowództwie na Galicję Wschodnią
 • kierownik Referatu Taborowego Frontu Podolskiego:
  • rtm. tab. Erwin Rössner (do III 1920)
  • rtm. tab. Władysław Czermak (od III 1920)
 • referent Referatu Taborowego Frontu Wielkopolskiego – ppor. piech. Stanisław Jarosz
 • kierownik Referatu Taborowego 1 Armii – mjr tab. Leon Szubert
 • kierownik Referatu Taborowego 2 Armii – ?
 • kierownik Referatu Taborowego 3 Armii – ?
 • kierownik Referatu Taborowego 4 Armii – mjr tab. Artur Rössner
 • kierownik Referatu Taborowego 5 Armii – ?
 • kierownik Referatu Taborowego 6 Armii – mjr tab. Władysław Czermak (CK)
 • kierownik Referatu Taborowego 7 Armii – ?
(2012/04/12 16:05)

zylkos


 • dowódca Taborów 1 Dywizji Piechoty Legionów – por. Stefan Stolarski
 • dowódca Taborów 6 Dywizji Piechoty – kpt. art. / mjr tab. Jan Nowakowski (CK)
 • dowódca Taborów 14 Dywizji Piechoty – por. Józef Mroczkiewicz
 • dowódca Taborów 15 Dywizji Piechoty – por. kaw. Feliks Stawski
 • dowódca Taborów 16 Dywizji Piechoty – ppłk dr Konrad Siudowski (AN)
 • dowódca Taborów 17 Dywizji Piechoty – ppor. w. techn.Józef Wadyński
 • kierownik Referatu Taborowego Grupy gen. Krajowskiego – por. Leon Michalewski
 • dowódca Taborów Dywizji Ochotniczej
 • dowódca Taborów 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej
 • dowódca Taborów 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej – kpt. piech. / tab. Zygmunt Bogusz
 • dowódca Taborów Dywizji Górskiej – mjr tab. Wawrzyniec Typrowicz (CK)
(2012/04/12 16:06)

zylkos


Kierownicze organa Wojsk Taborowych 1921-1934

10 sierpnia 1921 r. wprowadzona została pokojowa organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. W związku z powyższym dokonano szeregu zmian organizacyjnych i personalnych, a w tym:

 • zlikwidowano:
  • Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych,
  • Departament IV Koni,
  • Departament V Uzbrojenia,
 • powołano:
  • Departament I Piechoty,
  • Departament II Jazdy,
  • Departament III Artylerii i Służby Uzbrojenia,
  • Departament V Spraw Poborowych,
 • do nowo utworzonych departamentów włączono:
  • Sekcję I Remontu Departamentu IV Koni do Departamentu V Spraw Poborowych jako Wydział II Remontu,
  • Sekcję II Weterynaryjną Departamentu IV Koni do Departamentu II Jazdy jako Wydział III Służby Weterynaryjnej,
  • Sekcję IV Taborową Departamentu I Broni Głównych i Wojsk Taborowych do Departamentu II Jazdy jako Wydział II Wojsk Taborowych
(2012/04/12 16:07)

zylkos


 Departament II Jazdy mieścił się w Pałacu Mostowskich w Warszawie. 29 kwietnia 1924 r. został przemianowany na Departament Kawalerii. Natomiast Departament V Spraw Poborowych miał swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 35.

9 sierpnia 1923 r. zlikwidowany został Departament V Spraw Poborowych, a jego Wydział II Remontu przeniesiony do Departamentu II Jazdy jako Wydział IV Remontu.

(2012/04/12 16:08)

zylkos


Struktura organizacyjna i obsada personalna Departamentu II Jazdy (Kawalerii) w okresie VIII 1923 – VIII 1925:

 • szef – gen. Jerzy Adam Bieliński
 • Wydział I Jazdy – płk Erazm Stablewski
 • Wydział II Wojsk Taborowych – płk Wiktor Raczyński
 • Wydział III Służby Weterynaryjnej – płk Józef Gabriel Malewski
 • Wydział IV Remontu – ppłk Eugeniusz Grabowski
(2012/04/12 16:09)

zylkos


 Struktura organizacyjna i obsada personalna Departamentu II Jazdy (Kawalerii) w okresie VIII 1923 – VIII 1925:

 • szef – gen. Jerzy Adam Bieliński
 • Wydział I Jazdy – płk Erazm Stablewski
 • Wydział II Wojsk Taborowych – płk Wiktor Raczyński
 • Wydział III Służby Weterynaryjnej – płk Józef Gabriel Malewski
 • Wydział IV Remontu – ppłk Eugeniusz Grabowski
(2012/04/12 16:10)

zylkos


Obsada personalna Wydziału Taborowego Departamentu II Kawalerii 1 X 1925 r.

 • szef wydziału – płk tab. Aureliusz Passella
 • oficer sztabowy – mjr Zygmunt Rawski
 • oficer sztabowy – mjr Jan Maetschke
 • oficer sztabowy – rtm. Kazimierz III Łukasiewicz
 • oficer sztabowy – rtm. Władysław Mączka
 • oficer sztabowy – Stanisław Roman Reklewski
 • oficer młodszy – por. Henryk Wilczek
(2012/04/12 16:11)

zylkos


Obsada personalna Wydziału VI Taborowego Departamentu Intendentury:

 • szef wydziału – ppłk tab. Konstanty Stamirowski
 • oficer sztabowy – mjr Jan Aleksander Maetschke
 • oficer – rtm. Marian Józef Czerkawski
 • oficer – rtm. Stanisław Tutaj
 • oficer – rtm. Władysław Mączka
 • oficer – rtm. Stanisław Roman Rekiewski
 • oficer – rtm. Zdzisław Józef Erzepski 
(2012/04/12 16:13)

zylkos


Kolejną reorganizacje przeprowadzono pod koniec 1934r.,-tworzac Dowództwo Taborów i Szefostwo Remontów.

Dowództwo Taborów i Szefostwo Remontu powołane zostało 20 grudnia 1934 r. W jego skład włączony został Wydział VI Taborowy z Departamentu Intendentury i Wydział III Koni i Środków Przewozowych z Departamentu Uzupełnień. Dowódcą taborów i szefem remontu mianowany został płk kaw. Stefan Dembiński. Pozostawał on na tym stanowisku do września 1939 r.

 

(2012/04/12 16:18)

zylkos


Dowództwo Taborów i Szefostwo Remontu – było fachowym organem dowodzenia I wiceministra spraw wojskowych właściwym w sprawach organizacji pokojowej taborów (wojsk taborowych) i służby remontu, ich wyszkolenia oraz studiów i doświadczeń w zakresie tej broni i służby, wydawania regulaminów i instrukcji, opracowywania propozycji budżetowych, a także współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi M.S.Wojsk. (w zakresie uzupełniania kadr, uzbrojenia, wyposażenia, zaopatrzenia), Sztabu Głównego WP (w zakresie przygotowań wojennych) i instytucjami spoza wojska (przede wszystkim Ministerstwem Rolnictwa).

(2012/04/12 16:20)

zylkos


Struktura organizacyjna Dowództwa Taborów i Szefostwa Remontu w latach 1934-1939:

 • dowódca taborów i szef remontu – płk kaw. / gen. bryg. Stefan Dembiński
 • zastępca dowódcy taborów i szefa remontu – płk tab. Konstanty Stamirowski
 • Wydział I Ogólny
 • Wydział II Taborów
 • Samodzielny Referat Administracji Rezerw Koni i Wozów
(2012/04/12 16:21)

zylkos


1 maja 1939 r. korpus oficerów taborowych w służbie czynnej liczył 205 oficerów, w tym: 5 podpułkowników, 23 majorów, 153 kapitanów i 24 poruczników.

Służba remontu nie posiadała własnego korpusu osobowego. Personel tej służby stanowili żołnierze przydzieleni z innych broni (kawalerii, artylerii i taborów).

(2012/04/12 16:23)

zylkos


Z chwilą utworzenia Dowództwa Taborów i Szefostwa Remontu, dowódcy taborów i szefowi remontu podporządkowane zostały bezpośrednio:

 • Kierownictwo Zaopatrzenia Taborowego w Warszawie
 • Główna Składnica Taborowa w Warszawie.
 • dowódcy dywizjonów taborów i komendanci kadr dywizjonów taborów pełniący równocześnie funkcję szefów taborów poszczególnych Dowództw Okręgów Korpusów:
(2012/04/12 16:24)

zylkos


(2012/04/12 16:25)