21 Pułk Ułanów - nieco historii

/ 43 odpowiedzi / 25 zdjęć
Witam wszystkich zainteresowanych historią kawalerii. Ponieważ interesuje mnie właśnie ten pułk (niestety wiadomości o nim jest bardzo mało i nie zawsze prawdziwe) chciałbym coś o nim napisać - to co prezentuję to fragmenty przygotowanej monografii pułku. Wdzięczny będę za uwagi i opinie.

W lipcu Minister Spraw Wojskowych wydał rozkaz o formowaniu 8 Brygady Jazdy (MSWojsk. L.13000/Mob. z dnia 22 lipca 1920 roku). Zgodnie z założeniem w skład 8 Brygady Jazdy miały wejść:

  • Sztab Brygady
  • 108 Pułk Ułanów
  • 115 Pułk Ułanów
  • 3 plutony k. maszynowych
  • Departament I Sekcja Artylerii miał sformować VIII DAK a Departament VI -
  • szpital polowy.

W myśl tego rozkazu oraz rozkazu Dowództwa Strzelców Granicznych L.1714/I w ramach Brygady miał się także tworzyć 11 Pułk Strzelców Konnych Granicznych. Powyższy rozkaz nakazywał organizację pułku w oparciu o Podoficerskie Szkoły Strzelców Granicznych: Nr 1 z Zegrza i Nr.2 ze Starej Wsi niedaleko Warszawy. W opracowaniu „Zarys historii wojennej …” Tadeusz Plackowski podał, że istniały dwie szkoły podoficerskie - jedna zlokalizowana była w Ciechanowie a druga w Starej Wsi. Instruktorami w tych szkołach zdaniem Plackowskiego byli wychowankowie szkół podchorążych w Warszawie i Przemyślu. Z zachowanych w CAW – ie szczątkowych dokumentów dotyczących Strzelców Granicznych wynika jednak, że I - sza Szkoła Podoficerska zlokalizowana była w Zegrzu a nie w Ciechanowie, zaś 2 – ga Szkoła powołana została dopiero w czerwcu 1920 roku. Kadra instruktorska tych szkół zasilona została absolwentami dopiero co ukończonego kursu szkoły w Zegrzu. Na dowódcę 11 Pułku Strzelców Konnych Granicznych został wyznaczony mjr. Bohdan Dąbrowski z Centralnej Szkoły Jazdy Podoficerów w Przemyślu (był zastępcą dowódcy szkoły w sprawach wyszkolenia). W zachowanym zbiorach CAW zarządzeniu MSWojsk .O. I Sztab L.13000/mob. z dnia 22 lipca 1920 napisano: „…przewiduje się utworzenie (8) Brygady (Jazdy) w następującym składzie: 108P. Uł i 115 P. Uł. Dpt. I sekcja artylerii ma sformować VIII DAK, Dpt. VI – szpital polowy”. Być może dopiero po zasięgnięciu opinii o stopniu przygotowania i postępach w organizacji 11 Pułku Strzelców Konnych Granicznych zapadła decyzja o dołączeniu go do składu 8 Brygady Jazdy. Podobnie Zygmunt Podhorski  w swoim opracowaniu nie wymienia tego pułku w składzie czy to 8 czy też 9 Brygady Jazdy.

Do nowo powstającego pułku, zgodnie z rozkazem, mieli zostać skierowani kursanci szkół podoficerskich oraz wyszkoleni w jeździe konnej szeregowcy strzelców granicznych pełniący służbę na granicy. Praktyka okazała się jednak zupełnie inna. Drugi kurs w I – szej Szkole Podoficerskiej ruszył 1maja, II - ga Szkoła Podoficerska rozpoczęła szkolenie dopiero na początku lipca, stąd poziom wyszkolenia uczniów pozostawiał wiele do życzenia a właśnie oni zasilili szeregi nowo powstającego pułku. Przysłany do pułku oddział telefoniczny przybył bez wyposażenia zaś obsługa była słabo wyszkolona. Do nowo powstającego pułku przydzielony został także pluton karabinów maszynowych ze szwadronu zapasowego 17 Pułku Ułanów (rozkaz MSWojsk. Dept.I L.dz. 32620/4480/Jazda z dnia 24.07.20). W skład plutonu wchodzili: 1 oficer, 2 podoficerów, 28 żołnierzy, 2 wozy, 35 koni. Wyposażenie składało się z 18 karabinków, 12 pistoletów, 2 ckm, 30 szabel. Wcześniej żołnierze plutonu przeszli przeszkolenie na kursie w Centralnej Szkole Karabinów Maszynowych w Poznaniu. Pluton ten pod dowództwem ppor. Antoniego Rozwadowskiego odszedł w dniu 27 lipca z Gniezna do Starej Wsi. Konie dla formującego się pułku miały przysłać DOG Warszawa i Łódź (ten drugi konie taborowe). Szefem Komisji Poborowej koni oraz zaopatrzenia w rzędy i umundurowanie dla pułku został wyznaczony dowódca 4 szwadronu por. Władysław Barylski.Termin meldowania gotowości marszowej pułku wyznaczony został na dzień 27 lipca 1920 roku. Pomimo niedostatków i trudności  występujących przy formowaniu pułku mjr Bohdan Dąbrowski meldował dowódcy 8 Brygady Jazdy gen. ppor. Stefanowi Suszyńskiemu pogotowie marszowe pułku. Wskazując na istotne braki w wyposażeniu (brakowało m.in. lekarzy weterynarii i medycyny, kadry podoficerskiej, 91 szeregowych, 392 koni, 400 lanc oraz 638 par butów), dowódca pułku, podobnie jak dowódca formacji Strzelców Granicznych płk Bronisław Zaniewski prosili  o prolongatę terminu osiągnięcia gotowości marszowej. Odpowiadając na w/w pisma Minister Spraw Wojskowych gen. por. Kazimierz Sosnkowski w dniu 28 lipca odwołał majora Bohdana Dąbrowskiego z funkcji dowódcy pułku, mianując na jego miejsce płk Aleksandra Kunickiego.zylkos


Ta monografia to co to ma byc?Kilka fragmentów książek zamieszczam. (2012/07/15 17:50)

zylkos


 

(2012/07/15 17:52)

zylkos


Str.5 (2012/07/15 17:53)

zylkos


Str.6 (2012/07/15 17:53)

zylkos


Str.7 (2012/07/15 17:54)

zylkos


Str.8 (2012/07/15 17:55)

zylkos


Jerzy S.Wojciechowski:,,Zarys.......,, (2012/07/15 17:57)

zylkos


11 pułk strzelców granicznych.Str.5 (2012/07/15 17:59)

zylkos


Str.6 (2012/07/15 18:00)

zylkos


Str.7 (2012/07/15 18:02)

zylkos


Str.8 (2012/07/15 18:03)

zylkos


Str.12 (2012/07/15 18:05)

zylkos


Str.32 (2012/07/15 18:06)

zylkos


I to co najważniejsze!!!Str.45 (2012/07/15 18:08)

zylkos


Str.46 (2012/07/15 18:10)

zylkos


I jeszcze jedna miła niespodzianka ze Strzelcami Granicznymi-pojawia się szkoła Nr.3!!!Z Zegrza i teraz to już wszystko jasne.......... (2012/07/16 12:39)

zylkos


Nowy Kurier No 6 (972),15-31/03/2009,strony 3 i 16,autor:Zbigniew Moszumański. (2012/07/16 12:52)

zylkos


Strona 3 pocięta na III części,częśc I: (2012/07/16 12:56)

zylkos


Częśc II: w kwietniu 1920r.-powstała 3 szkoła podoficerska w Zegrzu....i dalej na samym końcu....... (2012/07/16 13:03)

zylkos


Częśc III i dopiero się schody zrobiły????? (2012/07/16 13:07)

zylkos


Autor w tekście wymienia szkoły:Nr.1:Warszawa,Nr.2:Stara Wieś,Nr.3:Zegrze.

Str. 16:

(2012/07/16 13:14)

zylkos


I kolumna ze str.16,wszyscy piszą,że powstał z 1 i 2 szkoły,tylko lokalizacja szkół się nie zgadza i miejsca.Szkoła Nr.1:Warszawa/Ciechanów,Nr.2:Stara Wieś,Nr.3:Zegrze. (2012/07/16 13:25)

formoza58


Jak nieco,to nieco...Reszta,kiedy przyjdzie czas na Ułanów Nadwiślańskich w WKKP ;-)Z mojego zbiorku,cyklu fotografii po płk.Kunickim...Proporce strzelców granicznych podczas Święta 21 P.Ul.Turzec nad Mirem,początki lat dwudziestych. (2012/07/16 13:34)

formoza58


I z tej samej uroczystości jw.Ślubowanie pułku po poświęceniu podarowanego sztandaru. (2012/07/16 14:01)